oleh

Adat Adab Sunda

Adat Adab Sunda

Penulis : Ambu Rita Laraswati (Pelukis, Penulis, Seniman & Budayawati)


TINTAJABAR.COM, GARUT – Adat Sunda pageuh pisan, sok aya dina babasaan, cacandran kolot baheula, niki aki.
Babasaan kolot baheula dina milampah hirup keudah marake adat jeung adab.
Baheula mamatahan anak incu mah teu make tutulisan, make peupejeuh, nasehat nu bijil di biwir, sok aya oge lewat kekidungan, pantun.

Adat Sunda pageuh pokna “ciri sabumi cara sadesa”, Adat Sunda pageuh make “Pang asuhan indung hukum bapa darigama”. Kolot sok mamatahan ka anak na nyaeta “mun ngumbara kudu bisa pindah cai pindah tampilan”, hartosna kudu nurut keun cara napi aturan lembur nu tempat urang ngumbara, ulah bedegong kekeuh cara jeung aturan lembur urang nu di pake, pan kolot urang tos ninggalkeun cacandranna supados urang selamet, aya dina kerahayuan.

Jeung adat na rumasa niat ngawula ku waruga atawa ku banda, basana, “Nyawa gagaduhan banda sasanpeuran”. Lamun urang dameul teras pindah menak atawa kepala/atasan, gentos bos paribasana, Kudu bisa ngawula pindah juragan. Ulah nurutkeun aturun- aturan juragan nu baheula, da benteun pemimpinan benten adat, napi karakterna, urang keudah bisa nurut keun aturan juragan nuayar. Ulah ka paksa nurut sok di sebutan, “Ati mungkir beungeut nyanghareup” kumawula bengkok sembah. Aya deui babasan, “Malik rabi pindah ngawula”, hartosna lamun aya menak anyar keudah nurut keun aturan menak anyar, ulah kali-kali ngeluarkeun basa “juragan baheula aturan na kiyeu, ti baheula ge kiyeu, balik ngatur napi ngabentenkeun, wah bakal cilaka, hartosna adat Sunda aturan kolot teu di angge antuk na juragan anyar baris ngewa ka urang. Tah kitu adat sunda aturan kolot baheula pinuh ku adat-adab. Cek babasan na kiwari “Etika”.

Lamun aya menak, tamu kudu bae aya panghurmatana, boh nyampakeun, boh nyuguhan. Aya babasan teu ngahormat ka tamu balukarna urang leungit rejeki, da aya menak, tamu lir ibarat kedongkapan rejeki.

Iyeu adat sanes jadi karugian atawa keuntungan, ngan lamun di leungit keun sok jadi upat-upatan atawa kepamalian. Aya babasan “Ulun ngawula ka Ratu, nyembah ngawula ka menak”, da baris urang mendak kehormatan ti anu ngawula, baris silih ngawula.

Aya deui adat anu kapantangan nyak eta anu tani di ajak jalan balatik, nu dagang diajak parurugian. Nu karesepna tani diajak kana jalan multi, nu dagang diajak kana jalan keuntungan. Lamun lain prak-prakanna bakal jadi omongan, sebab ingkah balilahan. Antuk na nu tani ledis teu hasil, nu dagang rugi bandar. Balukarna jadi omongan jalma. Cek dina ayat mah “Nu lain ahlina matak antosan kahancuranna”. Cek babasan Sunda mah, “Bongan moro julang ngeleupaskeun peusing”.

Ieu kabeh adat-adab pribumi sanes adat mancanegara eta mah teu aya pibasaeunana sebab teu nyaho kana pituin atawa bibit buitna karuhun. Bangsa nu lian mah teu aya babasaan jiga di urang, sanajan ngarumpak, ngerusak da teu aya pamali atawa larangan.
Ku kiatna adat Sunda marake babasaan dugi ka ngaran jalma, tempat linggih, ngaran lembur napi masihan julukan ge nu hartosna nu sae-sae.

Aya adat Sunda anu percaya kana tahayul, biasana carita tahayul mawa pikasieuneun, mawa oge pikauntungeun. Mung sanajan carita tahayul ge janteun wates dina milampah kahirupan.
Noan tujuan karuhun urang nyipa sadayana..? Sangkan hirup aya dina kamawasdirian, kahati-hatian. Sadayana nu di peudar di luhur tujuan hade, sae sangkan ulah seur ngarumpak ajaran agama, darigama, hirup jauh tipicilakaeun.

Wayah ngelisik Alam usik.

Garut, 15 September 2022
(AS/TJc)

banner 300250banner 300250banner 300250banner 300250

Komentar